YEAR: 2002 / NUMBER: 22 / VOLUME: 2

View: 1451


Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul- Aile işbirliği Çalışmaları ile Anne-Baba Eğitim Programı Uygulamaları


Yaşare Aktaş ARNAS

Araştırma Adana ’da bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarındaki okul-aile işbirliği çalışmaları ve anne-baba eğitim programı ile ilgili uygulamalarım belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 35 özel okul öncesi eğitim kurumunun yöneticileri ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, yöneticilerin %94.3 ’ünün ebeveynler ile okula ilk geldikleri gün ön görüşme yaptıkları ve bu görüşmede daha çok uygulanan eğitim programı, anaokulunun fiziksel özellikleri gibi konular üzerinde konuştukları bulunmuştur. Yöneticilerin %97.1 ’ine göre okul-aile işbirliği çalışmalarının gerekli olduğu, %9L4’ünün okullarında okul-aile işbirliğine yönelik çeşitli etkinlikler yürüttükleri ve %97.1 ’inin okulda uygulanan eğitim programı hakkında ebeveynleri bilgilendirdikleri görülmüştür. Yöneticilerin %97’si ebeveynlere yönelik anne-baba eğitim programlarının gerekli olduğunu ’belirtirken, ancak %51.5’i anne baba eğitim programı düzenlediklerini belirtmişlerdir. Anne baba eğitim programı düzenlerken daha çok üniversitedeki ilgili fakülte ve bölümlerle işbirliği yapıldığı ve eğitimin kurum dışından gelen bu uzmanların verdiği bulunmuştur. Ebeveynlerin çoğunluğunun bu programlara katıldıkları, katılmayanların daha çok zaman yetersizliği nedeni ile katılamadıkları, katılmayan ebeveynler için hiçbir şey yapılmadığı, okulların anne baba eğitim programının sonuçlarım çocukları gözleyerek ve velilerle bireysel olarak görüşerek değerlendirdikleri ve program sonucunda ebeveynlerin davranışlarında değişiklikler gözlendiği saptanmıştır.

Get Adobe Reader