Bilgisayar  Din  Eğt Bil  Güzel Snt  İlköğretim  Özel Eğt  Sosyal Alan  Türkçe  Yabancı Dil 
Ç. Ü. Eğitim Fakültesi :: :: Ki?isel Sayfalar      
Admin Login Ana Sayfaniz Yapin! Satın Alma Login

TELEFON:
0 322 338 60 84
DAHILI:
2086-17
TEL-EV:
0 322
FAX:
0 322 338 64 40
PageRank: 648
Hesap Yönetimi

Doç.Dr. Cahit ASLAN

BÖLÜM: Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

ANABİLİM DALI: Felsefe Grubu Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇALIŞMA ALANI:
Sosyal Yapı ve Değişme, Etnik İlişkiler ve Kimikler Sosyolojisi, Halkla İlişkiler, Anadolu, Kafkasya ve Ortadoğu'da Entegrasyon, Sosyal Hareketler ve Sosyal Çatışma, Göç konuları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde "Sosyolojiye Giriş, Kurumlar Sosyolojisi, Köy-Kent Sosyolojisi, Sosyal Değişme, Sosyoloji Kuramları" gibi sosyoloji alanlarında ve Polis Akademisi- Kemal Serhatlı Polis Mes. Yük. Okulunda "Toplum Psikolojisi" üzerine dersler vermektedir.

ÖZGEÇMİŞ:
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Felsefi Bilimler Bölümünde Sosyoloji Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2006-2009 öğretim dönemlerinde "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği" bölümü kurucu başkanlığını yürüttü. Halen Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm başkanı ve Felsefe Grubu Öğretmenliği Anabilim Dalı başkanıdır. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümünden mezun oldu ve aynı bölümde "Türkiye'de Göçmen Ailelerinin Bürokratik Örgütlerle İlişkisi" konulu tez çalışmasıyla Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayarak Sosyal Yapı ve Değişme alanında "Bilim Uzmanlığı"nı aldı. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Sosyoloji Ana Bilim Dalında "Etnisite ve Kimlik: Nusayri ve Çerkesler Üzerine Bir Karşılaştırma" konulu tezi ile doktora çalışmasını tamamlamştır. Bu çalışmasıyla Sosyal Yapı ve Değişme alanında Sosyoloji Bilimi Doktoru unvanını almıştır.

YAYINLAR:

 

 

2014, “Kafkasya’dan Karadeniz’e Sürdürülebilir Güvenlik: Kafkasya’nın Kadim Halkları Üzerinden Bir Değerlendirme”,

Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 43 Mayıs – Haziran 2014,

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

 

2013 Türkiye'de Adıge Dilinin Konumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri", 2. Uluslararası Adıge Dili Konferansı (2-29 Eylül, Ankara.

2013, "Ethnicity as a Social Movement. A Comparative Study... on the Nusayrian and the Kurdish Ethnic Groups in Turkey",  Studia Sociologica V (2013), vol. 2, p. 135–152

2013, Toplumsal Gruplar, "Davranış Bilimler" kitabının 421-454'ünci sayfaları arası.

2011 “Adana’da Çerkes İzleri” Güney Mimarlık Dergisi, Haziran&4. Sayı: Göç ve Mimarlık (sf: 45-48), Adana: TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi.?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /

2011 “Sürgün-Exile” İngilizce ve Türkçe Kitabın“1864 Trajedisi – Tragedy of 1864” başlıklı Türkçe ve İngilizce yazı (sf: 89-116 – 295-322), Ankara: Kafdav Yayınları.

2010 “Sosyoloji” Kitabının “Toplum, Toplum Tipleri ve Toplumsallaşma” adlı 5. Bölümü (sf: 141-173), İstanbul: Lisans Yayıncılık.

2009 “Существование черкесов в Турции: Восточный и средиземноморский пример”, (Rusça) Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 – 528X Sayı: 18 Ekim – Kasım – Aralık 2009 İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi – Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Celalabat – Kırgızistan,  http://www.akademikbakis.org.

 

2009 “Emniyet Teşkilatı Aday Öğrencilerle Üniversite Öğrencilerinin Birbirlerine Yönelik Tutum ve Yargıları”, Polis Eğitimi Programlarının Toplumsal Temelleri ve Çağdaş Gelişmeler Sempozyumu 27-28 Nisan 2009, sf.: 180-189, Adana

2009 "TÜRK-RUS-GÜRCÜ İLİSKİLERİNİN MERKEZİNDEKİ ÜLKE: ABHAZYA; A COUNTRY IN CENTER OF RELATIONS BETWEEN TURKISH-RUSSIAN-GEORGIAN:ABKHAZIA", AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 16, NİSAN, 2009 Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi İktisat ve Girisimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org.

2009 "The Circassians in Turkey: An Eastern Mediterranean Socio-Demographic Sampling", The North Caucasus: Histories,Diasporas and Current Cahllenges" içinde, The Social Sciences Research Council/ New York.

2007 "Felsefenin Sosyolojisi", "Felsefe, Bilim ve Sanat İlşkileri" (edt.: M.Günay-A. Gümüş) içinde, İstanbul: İzdüşüm yayınları.

2007 "Çerkeslerin Sayıları Gerçekten Bu Kadar mı?", Ankara: Nart, Sayı: 54, sf.: 18-23

2007 "Türkiye Çerkesleri Ne Kadar Diasporik?", Ankara: Nart, sayı: 53, sf.:13-17

2006 "Bir Sokırımın Adı: 1864 Büyük Çerkes Sürgünü", Uluslar arası Suçlar ve Tarih" dergisi, sayı:1 AVSAM Yayınları.

2006 "Kafkas Sürgünü", Cumhuriyet Gazetesi, Strateji Eki, Yıl: 2, Sayı: 99; 22 Mayıs 2006

2006 "Türkiye Çerkesleri Ne Kadar Diasporik", "Kafkasya-Diaspora İlişkisi Sempozyumu", 8-9 Nisan, Kafkas Kültür Derneği, Bağlarbaşı-İstanbul.

2006 "Eğitim Bilimleri Bakış Açısısyla Eğtim Fakülteleri ve Topluma Hzimet İşlevi" Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 41. Yıl Çalıştayı.

2005 "Sosyolojiye Giriş: Kavramlar ve Kullanımları", Adana: Karahan Kitabevi.

2005 "Entegre Kimlik Süreçleri: Etnisite ve Yuttaşlık", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi (Makale yayın sürecindedir).

2005 "Doğu Akdeniz'deki Çerkesler", Adana: A.K.K.D. Yayınları no:2 (Bu çalışma AB Türkiye Komisyonu'nun finansman desteği ile gerçekleştirilmiştir.

2005 "Fellahların Sosyolojisi", Adana: Karahan Kitabevi.

2004 "Birey-Toplum-Devlet Kavramlaştırmaları ve Ara Değişken Olarak Etnisite", Adana: Karahan Kitabevi.

2004 "Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Planlanması Projesi Tanıtım Kitabı", Adana: Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü.

2003 "Ethnicity as a Social Movement: A Comparative Study on Nusayrian and Kurd Ethnicities in Turkey". 

2002 "Bilim Adamlarından Savaşa Karşı Yazılar" Ed. A. Çubukçu, içinde "Savşa Karşı Barış İçin Dünyanın Bütün Gençleri Birleşin" başlıklı makale, İstanbul: Evrensel Yayınları.

2000 "Türkiye'deki Nusayri ve Kürt Hareketi", 3. Ulusal Sosyoloji Kongresine (Eskişehir) sunulan bir bildiri.

1997 "Postmodern Zamanlar ve Etnik İlişkiler", Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt:2, Sayı:16, Adana.

1996 "Göç ve Kentleşme", Sistem Dergisi-6, Adana,

1996 "Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme", Kafkasya Çalışmaları Sempozyumu"nda sunulan bir bildiri., Kafder Yayınları/Ankara.

1992 "Sosyal Değişme ve Kuzey Kafkasyalılar", Adana: Özden Matbaası.

 Katıldığı Ulusal ve Uluslar arası Projeler:

* "Çukurova Delta Biosphere Reserve: Determination of Biological Diversity and Initiating a Program for Sustainable Development". Description:Wetlands are globally threatened. The Çukurova Delta wetlands in Mediterranean Turkey are one of these threatened wetlands. The Delta has an outstanding biological diversity including a large number of Bern Convention listed habitats and species. Preserving the integrity of the Delta is an international obligation for Turkey under the Barcelona Convention. Recent pressures in the Delta, however, have lead to serious threats to the natural habitats. The Turkish Directorate of National Parks requested the assistance of the Environmental Research Centre of Çukurova University, Adana in preparing and implementing a project leading to the creation of the first Biosphere Reserve in Turkey. This proposal is in concordance with the EU proposal for implementing measures to promote economic and social development in Turkey (98/C 408/10). Projenin "Analysis of Socio-Economik and Administrative" kısmını Doç. Dr. Andan Gümüş ile birlikte tarafımızdan yürütülmüştür. Projenin başlangıç tarihi Ocak 1999 olup 2004 Mayıs döneminde bitirilmiştir. Projenin Tarafları Çukurova Üniversitesi ve Avrupa Birliği'dir ve LIFE-THIRD Countries (LIFECY 99/TR/087) kapsamında yürütülmüştür.

* Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliğinin "Sivil Toplumu Geliştirme Programı; Yerel Sivil Girişimler Mikro-Proje Programı" kamsamında geliştirilmiş olan "Doğu Akdeniz Bölgesi Kafkas Kültür Topluluklarında Geleneksel Kültür Mirasının Tespiti, Korunumu, Sürdürümü ve Ailelerin Global Topluma Katılımını Güçlendirmek İçin Bir Program" konulu projenin "Geleneksel Kültür Mirasının Tespiti ve Sosyo-Demografik Kesit Alma ve Analizi" kısmı tarafımdan yürütülmüştür. Proje 31 Temmuz 2004'de başlamış olup 1 Ağustos 2005'te tamamlanmıştır.

Konferanslar, Paneller ve Çalıştaylar:

29 Ekim-1 Kasım 2007 tarihleri arasında The Social Science Research Council (NewYork) tarafından Suhum-Abhazya'da yapılan "Kafkasya Üzerine Bilginin Yeni Nesline Doğru" başlıklı ulusalararası çalıştayda sunulan "Existences of the Circassians in ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /Turkey: Eastern Mediterranean Sampling" başlıklaı bildiri. 

09 Temmuz 2007, "Kafkasya'da Beklentiler ve Olanaklar - Bölgesel Güç ve Garanti Etkeni Olarak Türkiye'nin Rolü", Ankara Bikent Otel, Konrad Adenaure Stiftung ile ASAM'ın organize ettiği 'Çalıştay'.

08 Mayıs 2007, Adana'nın Etnik Yapısı ve Çeşitliliği,(Panel) Ç.Ü. Z.F. Akif Kansu Anfisi.

30 Kasım 2006, Felsefenin Sosyolojisi: Bilgi Sosyolojisi Açısından Felsefe, Dünya Felsefe Günü Etkinlikleri Konferansları, Adana: Ç.Ü. Eğitim Fak.

2-3 Mart 2006, "Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hzimet İşlevi", Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi 41. Yıl Çalıştayı.

20 Mayıs 2006, Okulda Şiddet Paneli: Şiddetin Kültürel Meşruiyet Biçimleri, Eğitim-İş Sendikasının düzenleğidi panel.

16-18 Eylül 2003, 4. Ulasla Sosyoloji Kongresinde (Sivas) " Bir Eşitsizliğik Örneği Olarak Siyasal Meşruiyet ve Yurttaşlık" başlıklı bildiri.

2002, KAFDER (Kafkasyalılar Derneği) Adana Şubesinin 21 Mayıs "Çerkes Sürgününün 138. Yılın Anma Paneli"nde sunulan "Diaspora ve Çerkes Kimliği" konu başlıklı bir bildiri.

6 Kasım 2001, tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneği Adana şubesinin düzenlemiş olduğu bir konferansta "İnsan Hakları" konulu bir bildiri.

5 Mayıs 2001, tarihinde bölgesel sağlık personeline verilmek üzere Sağlık Bakanlığının düzenlemiş olduğu İnsan Hakları konulu konferans dizileri dahilinde Adana Büyük Şehir Belediye tiyatro salonunda Adana bölgesinde görev yapan sağlık personeline İnsan Hakları konulu verilen bir konferans.

15 Nisan 2001, Batman'da Eğitim-Sen tarafından "Göçün Eğitim ve Çocuk Psikolojisi Üzerine Etkileri" konulu panelde sunulan "Göç-Eğitim-Batman ve Çocuk" konulu bir bildiri.

26 Mart 2001, Suruç Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu "İnsan Hakları ve Demokrasi" konulu bir konferans.

24 Nisan 1996, Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Konferans Salanunda " Etnik İlişkiler ve Demokrasi" konulu bir konferans.

20 Ocak 1995, Adana Büyük Şenhir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen "20 Ocak 1990 Baku" olaylarının 5. yılını anma panelinde sunulan Kafkasya Olaylarını Değirlendirmek üzere "Türkiye-Kafkasya-Rusya Üçgeni" başlıklı bildiri.

14 Ekim 1994, Ç.Ü. Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığının düzenlemiş olduğu konferanslar serisinde "Sosyal Psikoloik Boyutlarıyla, Etkileşim ve İletişim Açısından Beden Eğitimi ve Spor" başlıklı verilen bir konferans.DUYURULARIM:


DOSYALARIM:
Dosya Başlık Boyut(KB)
938.doc1864, Büyük Çerkes Sürgünü341
1753.pdf4cherkesov220
1754.pdf8abhazya177
943.docBİLİM ve İDEOLOJİ48
1752.docCahit. Aslan.Irkçılık ve faşizm üzerine75
908.zipDoğuakdenizdeki Çerkesler415
940.doceğitim sosyolojisi53
2246.pdfEthnicity as a Social Movement. A Comparative Study...3796
1020.docFelsefenin Sosyolojisi42
942.docGöç-Eğitim-Batman ve Çocuk47
2247.pdfKAFKASYA’DAN KARADENİZ’E SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜVENLİK717
939.docsiyasal meşruiyet, yurttaşlık ve etnisite247

Toplam 12 dosya bulundu.
DİKKAT: Dosyaları çalıştırmadan önce virüs taramasından geçiriniz.
Dosyayı tek tek kaydetmek için isminin üzerine gelip sağ tıklayarak 'Hedefi Farklı Kaydet... (Save Target As..)'ı seçin!
Zip'li kaydetmek istiyorsanız dosyaları seçin ve butona tıklayın!

84.jpg

Albümümden Bir Resim

kalaycı çocuğu
ALBÜMÜ GÖSTER
© Çukurova Üniversitesi EĞitim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
Web: http://egitim.cu.edu.tr Tel: 0322 338 63 55 Faks: 0322 212 60 49